“Hilarious Cat Expressions: Save Them to Share with Your Boss”

The series of expressions on cats will make you “cry with laughter”, perfect for creating memes.

Ai gọi mèo đấy? Có ta đấy!

Is that kitty calling me? It’s me!

Nháy mắt chứng tỏ đáng yêu.

A wink shows adorableness.

Tôi nằm ở đây, đợi từ sáng tới giờ.

I’ve been laying here, waiting all morning until now.

Đầu đầy dấu chấm hỏi, lòng không khỏi hoài nghi nhân sinh. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

With a mind full of question marks, there is no escaping the doubt about the meaning of life. What is unfolding here?

Hối hận quá. Nói giảm cân mà lỡ ăn ngày 5 cử rồi.

I’m so regretful. I wanted to talk about losing weight but ended up eating five servings in a day.

Chuyện này thật hài hước mà. Hí hí.

This story is really funny, isn’t it? Hehe.

Ý bạn là sao ta?

What’s up with you, my friend?

Bạn là nhất! Bạn làm tốt lắm, tôi luôn tin tưởng bạn.

You’re the best! You’re doing great, I always believe in you.

Học hành, làm việc đến hao gầy. Mèo cũng hoá thành gấu trúc luôn rồi.

Studying and working can be exhausting. Cats can even turn into pandas sometimes.

Ta sẽ chống mắt lên xem nhà người định làm gì!

I will lift my eyes to see what the person is up to in the house!

Có tin là bị đấm không?

Is there any news about getting punched?

Trầm cảm mỗi khi bước lên bàn cân, sao hít thở thôi cũng mập vậy?

Why do I always feel depressed whenever I step on the weighing scale? It seems like just breathing makes me gain weight.

Xấu hổ quá, không biết giấu mặt đi đâu.

I’m so embarrassed, I don’t know where to hide my face.

Cố lên, tôi tin bạn sẽ làm được. Quyết tâm!

Keep going, I believe in you. Stay determined!

Món gì mà dở quá vậy? Người đâu, cứu giá!

What on earth is this terrible dish? Someone help!

Tôi biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho tôi, thương lắm.

I acknowledge my mistake, please forgive me, I’m very sorry.

Bảo bối giận rồi đấy nhé! Mau tìm cách dỗ đi.

My sweetheart is upset now! Quickly find a way to appease them.

Biểu cảm hài hước của mèo, lưu ngay về máy để nhờ boss thay lời muốn nói - 18

Có những lúc mình chỉ cần nở một nụ cười thật tươi!

There are times when all we need is to simply let out a big, bright smile!

Tặng bạn một trái tim, chúc mỗi ngày đều đong đầy yêu thương.

Here’s a heart for you, wishing that each day is filled with love.

Scroll to Top